DEAR Visitor of my website !

All compositions were made on PC - Pentium120, RAM 16 (later 60), by software Midi orchestrator+ with colour general midi on the base of handily written scores, sometimes written 15-20 years ago, because I started my work with computer since 1998. Before you start listening to music, please setup a sound (equaliser) and avoid using of small PC speakers.

I am looking for:
a) Sponsor for translation (mostly Hungarian) opera´s texts to English.
b) Manager who will be able to make visible my musical works
c) Help, possibly consultancy for charitable application of my music – because one of my main goal is charity.

Note: This website will be step by step updated and renewed (by music, additional compositions, texts, etc.)

Vážený návštevník mojej stránky!

Skladby boli vyrobené na PC-pentium120, RAM 16 (neskôr 60), v programe Midi orchestrátor+ s farbami general midi na základe predtým napísaných partitúr, v niektorých prípadoch až po 15-20 rokoch, lebo na počítači pracujem len od r. 1998. Pred počúvaním hudby odporúčam zvuk (eqvaliser) nastaviť, a nepoužívať malé PC reproduktory.

Hľadám:
a) Sponzora na preloženie operných textov (najmä maďarských) do angličtiny.
b) Manažéra pre zviditeľnenie mojej tvorby.
c) Pomoc, resp. poradenstvo pre charitatívne využitie mojej hudby - pretože jedným z hlavných mojich cieľov je charita.

Poznámka: Táto stránka sa bude potupne dopĺňať (o hudbu, ďalšie skladby, texty, atd.)