Zoznam skladieb (2009.11.27)

Obsahy textov Contents of librettos CD Covers Music scores Koncerty nove obsahy
Obsahy textov
Librettos contents
CD Covers
Music scores
Koncerty
NOVÉ NEW

I. Skladby inštruktívneho charakteru - quasi (akoby) klavírno-kompozično-technické školy:

l   Úpravy detských a ľudových piesní. - cca. 30 - 40 skladbičiek.
Úpravy sú v rôznych štýloch, od tradičných až po rôzne kompozičné metódy 20 st. napr. Homage a Ligeti, Webern, Schönberg, Stockhausen, atd, . Mnohé úpravy nadväzujú na úpravy Bartókovského a Suchoňovského typu
CC. 1979 (od IX. Mesiaca po XI. Mesiac). Pozn.: Niektoré úpravy vznikli už v r. 1974 - 76, a niektoré boli upravené pre detský  a zmiešaný zbor (1978 - 79)
2. Quasi klavírna školička - rôzne skladbičky (s rôznymi názvami), ktoré vznikli pre osvojenie rôznych technicko-interpretačných schopnosti u žiakov, od samotných začiatočníkov (PHV - l. - až cc. 4. roč.)    Zároveň  niektoré skladbičky slúžia ako improvizačné návody (najmä pre adekvátny sprievod ľudových piesní) a pomôcky. Cc. 1882 - 83.(celkovo asi 60 skladieb)
3. Ďalšia klavírna škola - so zámerom osvojiť  si cantabilnú hru na klavír. U začiatočníkov, ako aj rôzne techniky (podlož palcaq, trilky, atď,) - cc. 40 - 50 skl. - 1983.
4. Klavírne skladbičky pre začiatočníkov - pre osvojenie elementárneho polyfónneho myslenia, cc.1984. Asi 20 skladbičiek.
5. Inštruktívne klavírne skladbičky pre úplných začiatočníkov - s cieľom odstrániť rozpor medzi tradičnými klav. školami (ako napr. BGS, ktorá v istom slova zmysle je výborná škola) a medzi modernejšími metódami výučby začiatočníkov. - s dôrazom na postupné a systemathické osvojenie klaviatúry a klavírnej techniky. Cc. 1996. cc. 10 skladbičiek s rôznnymi názvami.
II, Samostatné kompozície (okrem scénických - tíe sú v zvláštnej kategórii pod č.IV.):
- sú to skladby prevážne komponované v štýle tzv. Avantgardných smerov hudby 20. stor. - miešané s tzv. ,,neo", „postmodernými" smermi.
lDve skladby pre zmiešaný zbor -1978 - 79, znotované
2) Tri klav. skladby (z l. klav. školy) - 2 z nich majú podtitul: „Homage a Ligeti" , a „Homage a Stockhausen" - r. 1979 (XI.) - znot.
3) Variácie pre 2 klavíry - v štýle Stockhausena. 1979 (XII.) - 1980 I(ale dokončený záver až cca. po r.1990.)- znot.
4) Variácie pre sólový klav. - „Homage a Kurtág"  1979(XII.)1980(L) (ale dokončný záver až po r. 1990) -znot.
5) Štvrručná klav. skladba - „Homage a A, Tarkovskyj" - v štýle aleatoriky - - 1982.- znot.
6) Skladby pre dva klavíry - na pamiatku zmasakrovaných palestýnských matiek a detí v táboroch S"abra a S'atilla (s použitím rôznych avantgard. techník, akí grafická notácia, hra na strunách, atrd - 1982 (jeseň") - znot.
7) Jesenné miniatúry pre klavír - v dvoch sériách - cca. Asi 60 skladbičiek - (využívajúce rôzne avantg. techniky) - 1982 (IX. - XII-) - znot.
8) „Jar" („Jar v slovenských horách") -variácie-kvinteto pre klav., vi., hr., fl.,vc, -(pôvodne len klav. Verzia z r. 1981 - 82) - 1981 - 1986(?) - znot.
9) "Golgota" -(a „Zostup do pekla" , a „Resurqsuid") - pre synf. Orchester. „Golgota" z r.
1985- (ďalšie dve z r. 1981 - 90 - 92). - Partit. Pozn.: Preto sú 2. a 3. skladba v zátvorke, lebo z pôvodného plánu boli vybraté a dostali sa do UWS, resp. Do 12 Gemerských priestranstiev (2.), ako aj do Terezínského rekviemu (3.)
l10) "Rekviem pre Evičku Berkíovú" (zomrelého dievčatka, ktorého hrob sa stratil)- cyklus orchestrálnych skladieb. 1986-Partit..
11) Rekviem (mini rekviem) - pre sóla, zbor a orchester (inšpirovaný „Requiemom Canticles" od Strawinského) - r.1985 ? , alebo 86?, - Part.
12) "Psalmus na pamiatku Martina Luthera Kinga" klav., vi., trb., vc., - cc. 1985 -( alebo
už 84?) - znot.Pozn.: Táto skl. bola v r. 1989 preprac. Pre kom. Orchester, ale bola poslaná do
Poľska na súťaž, ale dodnes sa nevrátila, asi sa stratí la. Momentálne existuje iba pôv. Verzia, pre
hore uvedenú verziu,   znot.
13) "Mozart Köochel 1983" - cyklus skladieb
pre rôzne nástrojové obsadenie - 1983 - 1986 (niektoré dokomčeneé až v r. 1994) - medzi nimi napr. Hudba pre zomrelých pri ekológ, katatstro'fe v indickom Bhopálu, alebo smrť S. Aliendeho -nevypočutá malá g-moll synfónia, „neumožnená dohra c-mollovej sonáty", „rozpitvanie c-moll sonáty","Homagae a Kurtág", atd..
14)"Jar"- mystérium pre rozšírený synf. Orchester (asi 160-180 či.) a pre sóla, miešaný zbor, synth., IRCAM aparatúru, atd. - napočesť Jo"zsef Attillu, a Csontváryho - na texti J.attillu, weo"res Sándor, A'prilly Lajos,, latinské omšové texty, atd.
cc. 1983 - 87(88) - Partit. +PC-CD(cd realiz. V r. cc. 2004-2005).
(Pôvodný podtitul diela bola „dodatočné komentáre pre Jakubov rebrík od Senonberga)
15) "Cesta opitou loďou" - orchestrálno-oratórný cyklus (11. častí)- pre rozšírený synf, orchester- a zbor(vokál, bez slov) - na počst Rimbauda, Gaugogena, a Bouleza, - a pre 2 so 'lové fl. A pre synt. A IRCAM apratúru, (orchester asi 150 členný).
1981 - 1990 = verzia pre 2 klasv., 2 fl. + vsunuté poznámky, notové skyce, particellové poznámky, atd..
Kompletná orchestrálna , definitívna verzia 1994 (lenNl.) - a až pri PC-CD realizácii dokonč. V r,. 1998 - 2003 (2005).
T.j. Znot. Len verzia z r. 1981 - 90, - defínit. Orchestrál. Verzia (okrem n 1. z r . 1994), iba v PC (pozn.: program neumožňuje profesné zkompltizáciu, resp. Vytlačenie partitúry, to platí aj pre ďalšie skladby, ktoré sú iba v PC-CD, bez rukopisnej notácie), t.j. neznotovaná rukopisne (neexistuje ručne napísaná orchestr. Partitúra, iba len verzia pre 2 klav. 2 fl. So vsuvkami a ôpozn. A particellovými poukazovaniami).
16) „Universal World Symphony" - na počesť Ch. Iwesa - rozšír. Synf. Orchester (cc. 180 či.) a miešaný zbor (bez textu) - cc. r. 1981 90. PC-CD realiz. v. r!998 -. 2004 - 2005.
Pozn.: Aj tu platí to isté , ako pri predošlej skl., že ručne naspísaná orch. partitúra vznikla do r. 1990, avšak 2 časti boli dokončené až pri PC-CD realiz. V r. 2004 - 2005, a tieto časti majú notáciu iba v PC.
17) "12 fantastických priestranstiev v Novom Gemeri" - 12 mesiacov roka -pre rozš. s. Orch. (cc. 1980 či.) - sóla zbor, atd.,atd. - cc. 1981 - 1990(92).
Toto dielo je kompletne ručne znotovaná v o. Part. - ako aj PC - CD reál. (v r. 1998-2005).
Pozn.: Posledné 2 diela sú asi do 70% totožné, len v inom poradí.
18) „Terezínský Rekviem" na texty terezínskych detí (ktoré zomreli v Auschwitzu) -pre rozš. s. Orch. (cc. 130 - 150 či. Pre rockovú skupinu, synth. sóla, recitátora, sóla, a miešaný zbor, detský zbor, atd.,atd.. - r. 1987 - 92.
Iba orchetr. partitúra
Pozn.: Texty : latinský smútoč. omšový, Jonesko, Th. Mann (dr. Faustus), vlastný, atd., a hlavne verše terezínskych detí. (Pozn.: niektoré časti boli inšpir. „Leverkhu" novými dielami, napr. „Apokalyptické oratórium", atd. )
Pozn.: diela č. 14. - 18. sú aj značne objemné časovo (cc. 130-150 minút)
19) Cyklus pre sláčikový orchester- 1991 iba part.
20) Skladby pre 2 husle a klav. - na počesť Csontwáryho - 1991.   znot.
21) „Concitato" - pre sláčikový orchester - 1992 . znot.part.
22)"Passacaglia - na pamiatku M. Horákovej" - pre sláčikový orchester - 1992
znot. Part.aj PC-CD. CH. Br. 237 „Cyklus pre soprán sólo a dychový zmiešaný komorný orchester - 1989 znot. part.
24) "Passacaglia - na pamiatku A. Dubčeka" (l 992 - 93?) - pre synf. orchester -
-iba orchetr. part.
25) I. Sláčikové kvarteto - zatiaľ nedokončené - 1989 - znot.)
26) Passacaglia - variácie pre husle a klavír (na pamiatku Lauri Palmer) - homage a
D. Lynch, 1993 (-94?). znot.
27) „Paradiso" - pre synf. orchester - 1991 - Pozn.: Neskôr ako úvodná scéna
operného cyklu Tragédia človeka (Madách Imre) - orch. part. - ale aj PC-CD

28) Skladba pre komorné teleso - na pamiatku Lauri Palmer - pre kom. Teleso Veni ia partit. (1994)
29) Skladby na pamiatku brutálne vyvraždenej rodiny cára Mikuláša Romanova - pre komorné teleso. - iba part. (l 994)
30) II. Sláčikové kvarteto - (zatiaľ iba dve časti, možno už definitívne) - 1992. znot.
31) „Attilov návrat (nad Tatry) a jeho vpád (do Osviečimu)" - pre synf. orchester.
1995 (záver dokonč. iba v PC-CD reál. v r. 1999-2000)- orchestr. Part, (okrem záveru, ktorý je neprofesným PC programom síce výtlačný, ale notácia je nedokonalá) - ako aj PC-CD reál. (v r. 1999-2000) .CH Br
„Žartovná búrka" pre detský zbor (verzia aj s klav. sprievodom) -2005 X. 17-20 znot. Aj PC-CD reál.
32) Dve orchestr. piesne pre soprán a orchester - na texty cintorínskeho nápisu zomrelého chlapčeka v tatranskej obci Ždiar - 1995- iba orch. part.
33) "Biblické variácie" pre 2 klav. - iba l. časť 1982 - znot.
34) 5 kánonov na Ježišovo meno - pre komorné teleso - 1998 (Pozor iba v PC-CD - t.j. neexistuje rukop, partií. ) CH Br
35) „Jar v Tatrách" - variácie pre komorný synf. orchester - 1998. PC-CD reál. - iba v PC (bez rukop. notácii)
36) III. Sláčikové kvarteto-1998- 1999-aj PC-CD reál. Pozn.: 1. veta aj rukopis 2. - 7. veta iba z PC vytlač, (nie celkom profesná ) notácia.. V 4. a - 6. vete aj Sopr. sólo -na atexty Keatsa (z Dr. Faustusa - inšpirované „Leverkhunom" ) - 2. a 4. veta na pamiatku Holocaustu. CH Br
37) „Nočná búrka v Tatrách" - pre sopr. sólo a synf. orchester - na text Paczky.
Reál. V PC-CD - noty iba v PC? bez rukoúpísu. -2001.
38) 3 miniatu'ry pre fl„vc., a hr. - 2001. Reál. V PC-CD , ako aj rukopis notácia CH Br
39) „Omen" - grafícko experimentálna hudba pre PC-CD.
40) Mini concertino pre klav. A komor. synf. orchest, - 2004 notácia z PC - reál. Z PC-CD !CH Br- dostal som lauerátstvo v r. 2004. Pozn,: Na ch.Br.mávam sústavne zlaté pásmo.
41) 3 tatranské miniatúry pre klav. 2 sólové husle, a deís. kom. sláč.teleso. Zatial dokomč iba l. častv - 1996 , znot.
42) Sonatína pre hoboj a klav, - na pamiatku brutálne zavraždenej Hanny Szemesovej -  2002CH. Br. Aj prevedené naživo (žiak konz. + autor) aj notácia aj PC-CD reál.
43) Prelúdium "Tatry"- pre tr. a klav.- Hornage a Stockhausen . RaI. Notácii z PC, ako aj PC-CD. - 2003.
44) Passacaglia - variácie pre Angl. Roh, klav. A synt.PC-CD zvuk - na pamiatku brutálne zavraždenej To'th Ilona (v r. 1956) - 2003. Reál. V PC-CD , ako aj vytlačená (neprof. ) notácia.
45) „Žartovná búrka" pre dets. zbor - ( aj verzia pre detský zbor a klávesy) - 2005X.17-20 Reál. Aj v PC-CD aj Pc notácia , aj rukopis.
46) Cyklus piesni na úrivky z poviedok môjho otecka- pre Tenor, alebo soprán a orchester. Iba PC-Cd reál. - 2005 X. 23-XL 4..Ukážky z CD r. 2005 21. XII. V mestskej galérii.
47) 4-ručná klav, skladby „Resureqsuid" - pre žiakov. -1996. Prev. 2 žiakmy na súťaží, v r. 1996. -znot. +nahr. kazeta)+CD
48) 2 miniatúry („Lucifer - Paradiso")pre 4 ruč. klav. pre žiakov. 1996 prev. na koncerte aj na sútaži v r. 1996 v RS.(nahr. kazetta+CD)
49) "Jar v Tatrách" - pre 3 husle a klav. pre žiakov ZUS" - 1996 Reál. prev. r. 1996 (nahr. Kaz. Aj CD)
50) „Ježiš vyháňa diabla" - pre 4. ruč. klav. pre žiakov. - 1996 - prev. viackrát na ZUS" koncerte, sútaži, Reál. Kaz.+CD, aj video nahr.
51) "Vianoce večne opustených detí" ( na pamiatku dievčatka ktorá zamrzla na vianoce - Andersen.,.) - homáge a Dallapicolla (Vian. kantáta) - 1983 - 88.- 95- pre kom.
Orchester. Orch. Part. Rukopis+ PC-Cd realiz..
52) 3 miniatúry pre synf. Orchester - Homáge a Bodnár, Homáge a John Altman
(amer. film. rež. aj sklad. - viz. Velkom. Legenda 2,), Hom. A Stockhausen: „Grupen v Tatrách". - 2006 I. 6.-22.
53) „1956 November 4"-oratórna passacaglia pre symf. orch., recit. sóla a zbor - 2006 II. 19-26. Realiz. iba v PC-CD.
54) 3 cigánské piesne pre cikánskú kapelu - homáge a Kurtág (pozor: štíl hudby nieje cík.-aj kedw niktoré prvky sú prevz. z cik inton. - je to Kurtágovský s "tyl z rokov 1960- 67) - 2006 III. 7. - 13.Text: vlastný - prelož, do cikánštiny. Reál. PC- cd, ako aj rukopis (zloženie hráčov:vi.,vi.,vla., cb., cimbal)
55) "Der kleine frühling" - pre synf. orchester 2006 IV. 9.-17. - reál. iba v PC-CD.
56) Mystická overtúra : „Lichtkeit und Finsternis" -pre synf. Orch. - 2006 VIII. 2.-
17.  Reál. iba v PC-CD.
57) Mmystický cyklus piesní na slová Karola Wojtyly („Čo ja nad Tatramy.,, a čo je pod nimy...jas ...a temnota...) - 2005 VI. - VIII. Reál. aj rukopis, ajCD      CH.Br.(2006)
58) Sonatína pre ti. a klav.(č.L) (3 časti) -  CH.Br.(2008)
2005X.21.-25.
59) Hudba pre básne Ivany Zajakovej - pre synf. Orch. - reál. Iba v PC-Cd 2006 III. 16.
60) Kantáta na texty József Attilla - pre sólo, zbor a synf. Orch. - 2007 III.30.-V7,
Rukop. Part. + reál. V PC-CD
61) Malá kantáta (kantáta č. 2.) na texty Jozsef Atilla-pre zbor a orch. - 2007 V. 15- 18.  aj rúk. part. aj reál. V PC-CD- Pozn.: č. 59 bolo preved. na H.K. v r. 2007 aj nahr. pre internet.
62) Signálová hudba pre madv. Synf. Orch. - „Zjasnenie J. Attillu" - 2007 V
63) „Jar" - pieseň" pre dets. hlas a klav. na text hreb. k. - prev. viac razy na pôde ZUS". 2007V.13. znot. aj video, +CD nahr.
64) „Sen" pre Sopr. a klav. na texty S. Chalúpku. 2007IX.17-19. Aj rukopis aj real.v PC-CD, ako aj prev. živo na CH. Br. 2007     Pôv.éVvG prp.PL
65) „Mor ho" - oratórno-kantátná passacaglia pre sóla, zbor a orch. na (skrátený) text S. Chalúpku - 2007 IX. 12. - 20.- part. rukopis aj reál. V PC-CD (pre Ch.Br.2007)
pôvodne VvG - prepracov. PL.
66) 3 miniatúry pre vi., a klav. 2007X11. 16.- 21. aj rukopis aj PC-CD.
67) Sonatína pre fl. a klavír (č.2.) - 3 časti. - 2007X11. 23.-2008 I. 2. Aj rukopis aj PC-CD.
68) 3 miniatúry pre začiatoč. na klav. („Spiderman a princezná") 200811.14.
69) „Hry„ pre kom. detský s úbor a vi., vc., fl., klav., kláv. Synth. ,S. Sólo a detský zbor -20081. 3.-6.
70) Prelúdium pre husle a klav. - pre žiakov ZUS" 2008 II. 14.
71) „Jarná pieseň" pre fl. a klav 2008 II. 15. - verze aj pre 2 fl. a klav.
72) Tri skladby pre komorné teleso - 2008 II. 21. - IV. 11.
73) Tri misteriozné orch. Skladby. - „cesta života, cesta temnoty, cesta raje a spásy",
2008 V.VI:
74) cyklus piesni na texty otecka.(2+2 piesne)pre kla. A T., alebo S. Sólo 2005 (jesenv)
75) 2 Klav. Skladba podlva dvoch poviedok otecka.-2005 (prev. r. 2005 na koncerte v RS. linterprét = autor.
76) Klav. miniatúry pre klav. - 1995 prev. autorom na liternom stretnutí v maď'arsku skôr
77) Prelúdium pre klav. -"Jar v Tatrách" - asi 1999 - prev. autorom na škols kone. ako aj na Ch Br. (asi 2003?)
78) Koncert pre husle a orch. -(„So Zorkou v Tatrách") - homage a Szimanovsky -1991 len orch. Rukop.
79) Dve piesne pre Alt a klav. - na slová Peto"fiho (ômuránvský hrad - Mária zo szeču") - iba rukop. - Odznela na sláv. Koncerte pri odhalení Peto'Tiho szochy r. 2004. Interpr. Etika Gyürkeová a autor.
80) Pieseň na slová M- Tompo - pre A. A klv. 2006? - odznela na dni Tompu v ínterpr. E. Gyürkeová a autor - na sláv. Zahájení.
81) Vianočná rozprávka pre dets. Domov Hnúšta - pre recitátora, dets. Zbor a synfon. Orchester - 2008 - iba PC-CD - odznelo v dets. Domove v Hnúšti 23. XII. 2008 - s použitím neskorých motívov z pozostalosti VvG.
82) "Rozprávka pre sen noci a rána svätojánske" - na texty HK. -pre synf. Orchester recitát. A dets. Zbor. 2009 - s použitím motívov VvG z jeho pozostalosti - notácia iba čast, a v PC-CD
83) "Zrkadlenie v Tatrách" - cyklus piesní na texty Paczka - pre S. Sólo a klav.
cc.1996-2001?-rukopis.
84)"Dažďové kvapky" - pieseň" na slová Tamarky Čipkovej - pre S. Sólo a klav. -2005 rukopis - odznela na pôde HK na mestskom úrade, ako aj na koncerte. V r. 2006. 857 „Pieseň" o jari" - pre S. Sólo a klav. - 2007 - rukopis.
86) „Greepfruidhold" - piesňový cyklus pre T. a klav. - 2004? - len rukopis.
87) 5 klavir. Sklad. Na pamiatku B. Barto'ka - len rukopis 2005 - odznela v podaní autora na Bart. Koncerte v kult dome RS. 2005.
88) „Tom a Jerry" klav. Skl. Pre žiakov - cc. 2002? - len rukopis - odznela v podaní žiaka na sútaži.
89) „Tom a Jerry" (nie je totožná s predošlou) - pre 4. ruč. Klav. Pre žiakov -cc. 1996? - len rukopis - odznela na sútaži (r. 1997?) .
90) 2 miniatúry pre klav. - 2007 - len rukopis.
91) 3 miniatúry pre žiakov na klavír („a la hungarese, a la cingharese, a la slovaka") - cc. 1995? - len rukopis - odznela viac razy v podaní žiaka v r. 1996?.
Najnovšie skl. (ešte nie sú v PC - Pc bolo rozšírené v týchto dňoch)
92) Tryzna - pre sláčikové kvarteto, sólový vokál (bez slov), a klavír - na pamiatku obetiam holocaustu - 2009 III.4. - 10 (asi odznela koncom mája na holocaust dni c v RS.) - aj rokpis, partit., a bude v Pc asi začiatkom IV.
93) Hudba pre 2. hlasí dets. Sláčikový orchester, sólové violonc., klavír, a flautu- na slová Milna Rúfusa (z jeho posmrtnej zbierky) - s požitím melo'die VvG z jeho pozostalosti,   -pre ZUSV Brezno .III. 11. Na HC. Br. V r. 2009. Zatial iba rukopis. Partit. V Pc-CD asi začiatkom IV.
94) Oratórium - na úrivky z básni Milana Rúfusa (z jeho posthumus zbierky) - Sólo , zbor a synfon. Orchester - s použitím niektorých melódií VvG. - Pozn.. Zatial je hotvá 3., 4., a 5. čast, v rukopisnej partit., (v PC kompletne bude hotové asi v poplovici apríla) - Zatial hotové časti: III. 11.
III. Skladby „Viktor von Gesíchtchenstein" - (sú to skladby klassicis. a ranno romant. charakteru, ako aj - neskorý VvG - s prvkami pozdného romantizmu, a aj s prvkami 20 st. - „vplyv Turnera"):
l-4 ručná klav. skladba pre začiatoč. (cc. 1983?) - znot.  ro 21 Gavotta - pre klav. (pre začiatoč.) - cc. 1982-83? - znot. ro
3) Concertino pre sólové nástroje a kom. orchester (štýl ala"Mozart") - vo viacerých častiach začiatok, kômp. r. 1980 ale dokonč.. až niekedy po r. 1990 - znot part.
(l .čast=pôvodne len pre klav.)
4) Overtúra pre synf. Orchest. - C-dúr - 1981 - 87 . Reál. aj orchest.part. rukoúpis - neskvôr v PC-CD. str
5) "Overtúra D-dur" pre synf. orch.. 1984. Len rukop. part,    str 67 Trio pre 2 husle a klav.. (1981 - dokonč. asi v r. 1989 )-- Znot.  str 11        Velká sonáta pre klav. v 3. častiach - As-dúr - 1992. (momentálne ho študuje jeden z mojich žiakov na Budap. konzervato'rii.) znot..
8) Koncert pre klav. A orchester v 3 častiach - As-dúr-1995 len orch. part. Rukop.   
9) Koncert pre klav a orch. - D-dúr v 3 častiach - 1996 - len rukop. orch. part.
10) Koncert pre klav. a orch. - F-dúr - 1998 reál. Iba v PC-CD . Bez rukop.
11) Overtúra pre orch. - As-dúr - 1995 str - aj rukop. Part. aj reál. V PC-CD.
12) Variácie pre 4-ruč, klav -As-dúr.
13) Predošlá skl. prepracovaná pre oktetto (oba v r. 1999) str -obe reál. V PC-CD iba Pc notácia.
14) Sonatína pre klav. vjednej časti - As-dúr - 1996 rukop. +prev, jedným žiakom , kazet nahr. ako aj CD.
15) Pozdrav nového sveta - pre synf. orch. (2001- pozdrav pre New. York)
Real.PC-CD   po
16) LaendlerA-dur pre klav. (2001) reál. Iba v PC-CD po 177 Miniatúry pre synf. Orch.
A) Bez názvu (je zvučkou ZUS" Hnúšta) 1996 - aj rukop. pre 4 ruč. klav. aj PC-CD, str.
B/ Pozdrav pre Malohont-Lučenec (moment. zvučka mesta Lučenec) 1997 str. Reál. iba v PC-CD.
C) "Pozdrav pre Gemer" - Rim. Sobota 1997 (moment. Zvučka mesta RS) reál. iba v PC-CD str.
D) Pozdrav pre kuruckú slávu Filakovského hradu - (žiadali ako zvučku pre Filakovo, ale zatial bez odpovede) 1998 iba v PC-CD str.
E) "Pozdrav pre hanzovské mesto Leuven" - 1997, (bol som bv kontakte s mestom , zvučka bola poslaná zatial bez odozvy iba v PC-CD str.
Pozn.: všetky zvučky boli vytlačené z PC (aj ked" v programe nie celkom profesne)
F) "Pozdrav pre B.Bystricu" 1997 - (bol som s mestským úradom v kontakte, chystali sa použit zvučku, no neskôr bez odpovede) reál. Iba v PC-CD str.
G) "Pozdrav pre Rožňavu" 1997-98 (bol kontakt, chceli zvučku, bola odosl.,zatial bez odozvy) PC-CD str.
H) "Pozdrav pre Poprad" 1998 (to isté ako aj pri predošlých zv.) PC-CD str. až po 17 Pozdrav pre Žilinu 1998 PC-CD str. až po
J) "Pozdrav pre Hnúšťu" 1996 (použ. ako mestská zv. v Hnúšti) Pc-Cd ale aj prof. notácia na inom PC. str. až po.
K) Bez názvu PC-Cd 1998
17) Pochody pre synf. a dych. orch. ; Pochod As-dúr, Des- dur ,Es-dúr 1998-2001 ibaPc-Cd str.
18) „Aurora" pre synf. orch. 1998-7-98 PC-Cd str. až po
19) Adagio D-dur pre komôr, teleso 2001 reál. Aib v Pc-cd str až po.
20) Bez názvu - torzo pre komôr, teleso 2001 (PC-CD)  
21) „Scanarelle" opera v l. dejstve na text Molliera- tiež aj overtúra- 2002 PC-Cd (Part. iba v PC) 
22) Sinfonietta pre synf. orch.. 2003 PC-CD
23) - Torzo pre synf. orch. a zbor. 2001 Pc-Cd
24) Passacaglia na pamiastku Széchényi István - pre synf. orchester- 2003
PC-CD. po
25) Dve miniatúry pre komorný orchester. 2003 PC-CD     po
26) Overtúra As-dúr pre synf. Orch. -1995 Aj rukop-part. - aj PC-CD. CH Br. 2001
27) Adagio D-dúr pre komor. Orch. -2001. Reál. Iba v PC-Cd
28) Pozdrav pre Gemer - na text J. Palkoviča (momentálne funguje ako hymna Gemerlandu - Gömörország, aj odznelo v r. 2005-2006 v Gemeri, na celo gemer. Stretn. - ktorú natáčala aj TV Duna , robila som ňou aj intevju). 2005. str až po
29) Pozdrav pre dalmátsku oblast Cetína - preč tradič, dalmat. Kapelu    , 2005-iba v PC-CD. str
30) „Vianočné adagio - („posmrtné zjasnenie dievčatka so zápalkami") -20000 aj rukopis aj PC-CD,Odznelo viac razy na kone. ZUSV.
Verzia aj pre dets. s. Sólo + komôr. Teleso na vlastný text. Str až po
31) Passacaglia pre plachové dychové nástroj e - na počasí Peto'' fiho (básenv: „egy gondolat bánt engemet" - „Jedna myšlienka ma trápi") 2004 aj vytí. Partit. Aj PC-CD. po
32) Sonatína pre husle a klav. - na počast M. Tompu. - 2004 Aj vytí. Noty aj
PC-CD
33) Fanfáry pre plech. Dychové nástroje - na počest Peto"fího - 2004 aj
vytl.)nesprávne! !§) noty - aj Pc-CD. (odznela pri soche Peto"fiho v r. 2004 aj pre soche, aj na večernom koncerte - žial zle prepísaly noty zo zlej !Pc partit., tak niektoré nástr. - trb. A tb. - hrály iné noty- škoda pretože celé natáčala aj Duna TV.   Str
34) "Nemzeti dal - národná pieseň" - pre klav. A miešaný zbor (1. hlasný) na text Petöfího. Odznela na sláv. Koncerte pri odhalení Peto'Tiho sochy r. 2004 - spieval zbor Firesz, klav. Hral autor. Iba rukopis. Str v..
35) Pieserf pre dets. Soprán a klav. - na slová M. Tompu, 2004 iba rukopis. Odznela
na dni Tompu r. 2004 - v podaní žiačky a autora,    str
36) „Mladosť" - pieseň" pre zbor - alebo pre S. Sólo a klav. (alebo v prípade a capella zboru iba zbor)- na stext Jána Bottu. - 1999? - Odznela na koncerte ZUS" v podaní M. Ďurčíkovej a autora, ako aji na dni Tompu. Iba rukopis,   po
37) „Golya" (Bocian)-piesenv pre bariton a klav. Na text M. Tompu - odznela na dni M, Tompu v podaní autora (aj spev, aj klav.) 2004 - Paradox :do dnes ho nemám znotovanú.
str
38) "Žartovná pieseň" pre 2 dets. Hlasy a klav. - na test M. Tompu. 2004 Odznela na Tompové dni r. 2004 v podaní 2 žiasčok a autora.        str
39) Zborová skladby pre mies. Zbor - na text M. Tompu 2004 - iba rukopis, str
40) skladba pre mies, zbor na text Lička - 2004 - iba rukopis.
41) „Mladosť" - na text Jána Bottu (iná verzia, ako č. 36) - pre miešaný zbor 2006? -odznelo v naštud. Hnúšt. Mies. Zboru na koncerte, aj v Tisovci - daxnerové dni. Iba rukopis, resp. p. Farár má CD nhrávku. str
42) Zborová skl. „o láske" - pre mies. Zbor - 2006? - iba rukopis - odznela v podaní Hn. MieŠ. Zboru viac razy na rôznych kone. V Hn. A v Tisovci. Nahrávku má p. Farár,  str
43) „Rimava-Rimava" - pre mies. Zbor - na text Francisciho. Iba rukopis 2006? str 44/Pieen" na text M- Tompu pre A. A klav. - 2005? - odznela na Tompové dni na sláv. Zahájení v pod. E. Gyürkeovej a autora. Iba rukopis, str
45) 2 zborové skl. Pre miešaný zbor na text autora. 2006 iba rukopis, str
46) Klav. Skladba na pamiatku môjho otecka - 2005 - iba rukopis - odznela v podaní autora na sláv. Benefič, koncerte v RS, r. 2005. str
47) Skladba pre detský zbor - na text HK, 2005 iba rukopis odznela v podaní Tisovského detského zboru v r. 2005. str
48) Miniatúrna omša pre detský zbor a klav. 2005 iba rukopis
49) Omša pre detský zbor a syntet. 2006 - iba rukopis. Odznela mnoho krát v podaní hnúšťanských žiačok a autora v rôznych kostoloch.
50) Concertino pre komorný orch. - na počest M. Tompu - (preprac. Verzia č. 32) - 2004
iiba v PC-CD
51) Pozdrav pre Tisovec - pre dets. Hlasy a klav. 2004 - rukop. +PC-CD. Odznelo v Tisovci v podaní žiačok a autora. Verzia aj pre dychový orch. - odznelo v podaní Tisov. Dych. Skupiny na dni Tisovca, ako aj prednesli z CD- na mestskom úrade,
52) 2 liturg. Gospelové zborové skladby pre evan. Zbor EGT. 2004 (momentálne ich študuje zbor EGT)
53) Pochod Ddes - dur (viz. č. 17/b) - verzia pre 2 klav. - iba Pc-CD. 2001 str
54) Pochod Es-dur (viz. 177c) - iná verzia - iba PC-CD 2001
55) Spomienka na Ragúzu (Dubrovník) - 2005(IX.) iba v PC-CD po 567 Stabat Mater - pre dets. Zbor , S. Sólo, a klav. (komor. orch.) -2004- bolo viac krát prev. v podaní Oxany Ščúrovej a autora n aviac podujatiach. Aj rukopis , aj PC-CD. Str
57) Trio pre FL, s. Sólo a klav. - na text HK - „Láska" 2006 - vatl. Nota aj reál. V PC-CD. str         58) Adagio B-dúr - pre komôr. Orch. - iba v PC-CD 2006 - na smrt môjho otecka
-  kômp.: 2006II. 15. - odznela v dome smútku na pohreb. Obrade, po
59) Torzo - variácie na jednod. Téma (téma nieje VvG - PL) - s cielom prezentácii hud. Nástrojov. - 2006 III. 18-19 - iba v PC-CD. Str po
60) Overtúra B-dúr pre synf. Orch. 2006 III. 30. - IV. 6. - Vatl. Noty aj PC- CD              
61) Ave Maria - pre S. Sólo - a klav. (komôr orch,) - 2001 - aj rukopis, aj
PC-CD - odznela mnohonásobne v podaní D~určíkovej, Zajadovej, O. Sčúrovej- na mnochých
miestach, m- i- aj na sláv. Koncerte CH BR. 2006   str
62) Sonatína pre husle a klav. Venovaná pre mamičku. 2006 XII. 15,-. - 17. iba v PC-CD      str
63) totožná s predošlou skl. Ale v orchestr. Verzii ---------------------
64) „Mama" - pieseň" pre dets. Hlas a klav. - na text HK. 2006 aj rukopis aj Cd nahr,
-  odznela na ZUŠ koncerte, str
65) Gospelová pieseň" - orchestrálna verzia - iba v PC-CD 2006III.         po 667 = č. 65 - v prev. L. Krajčiovej s sprievocom z CD. - text = PL.
67) „Sen" - pre s. Sólo a klav. - prepr. PL - 2007 IX. 18-20 aj rukop. Aj PC-CD -Odznelo na CH Br. 2007 v podaní M. Zajacovej a autora
68) Piesen'pre s. Sólo a klav. Na text Turcsányiho - (asi 2003?), iba rukopis, str
69) Adagietta Jar " - na text HK. - pre dets. Zbor vi., s. Sólo a sláč. Orc hester - 2008
I. - aj rukiopis , aj Pc-Cd.                    Str
70) „Mor ho" - kantáta pre sóla, zbor a orch. - (preprac. PL) 2007 IX. 12. - 20: - Ch BR. - na text (skrátený ) S. Chalúpku, aj rukop. Partit, aj PC-CD. Po
71) Sonatína pre vc. A klav. V 3 častiach - 2007 XI. 23 - XII. 9. - aj rukopis, aj PC-CD, Str po
72) Pieseň" „mamičke" pre s. Sólo, a detský zbor a klav. - na text HK. 2008 L 17.-18. - aj rukopis, aj PC-CD. Str
73) „O mamičke" (nie je totožná s predošlou skl.!) - pre dets. Zbor a klav. - 2006
iba rukopis,    str
74) Jar.-jarička" - pre 2 hlsí žeský zbor (+lhlas mužský) a klav. +malý orch. - (verzia tiež len jednohlasá)-2008 I. 31 -II. 3. - odznela na žiackom koncerte živo + CD. str
75) Povedz hora. - pre mužský zbor - na text Nagaj - 20081.10 - 12 aj rukopis, aj
PC-Cd po
76) „Magdalénka moja" - pre mužský zbor - 2008 I. 21.- 24.) aj rukopis, aj PC-Cd. Str.
77) "Veľkonočná pieseň" pre dets. Zbor a kláves (aj orchestr. Verzia) 2008 II. 15. aj rukopis, aj !Pc-CD.
78) Vianočné piesne - pre dets. Zbor a kláves. - iba rukopis asi cc. 2006? -
odznela v evang. Kostole vr.? 2006 ? na vianoce.  Str po
79) veľkonočné piesne pre detský zbor a klávesy, asi 2006? - iba rukopis odznela v evanj. kostole asi v r. 2006 ? str po
80)" žartovná vianočná pieseň"'- text=PL pre vian. Koncert ZU3. 2006 - iba rukopis + video nahrávka str
81) 2 vianočné piesne pre sirotné deti . prepracov. PL.-kom v pop mušie štíle - pre dets. Zbor as kláves, rešpekt. Orchester 2008 - odznela na vian. Koncerte ZUS" - video nahr, +rukopis (iba hlvne len melódia) str po
82) Pieseň" pre violonč. s úbor, dets. zbor a klavír - 2008 II. 16.. aj rukopis , aj PC- CD.
83) "Vianočná pieseň" pre dets. Zbor a klav. - 2006 - iba rukop. + video nahr. -
odznela na vianoč. Koncert 2006. str
84) „Snehová kráľovná"- dets. Spevohra- opera-balett - pre dets. Hlasov, hercov, a klav.- text = pôv. Andersen (skrátená verzia) - 2006 aj rukopis, aj video nahr. - odznela na vian. ZUŠ" koncerte 2006 (pozor! Záver. Pieseň" je PL-kompletne prepracovaná v pop štýle)
85) "Vianočný hosť" - pre 2 hlasný ženský zbor a klavír a komor. orchester. 2008 - aj rukopis, aj Pc-CD- ako aj video nahr. - odznela viac razy na viacerých miestach v podaní hnúšťanského žesnského zboru.
86) 2 piesne o láske - (text PL)- pre 2 hlasí žeský zbor a klav. Po prípade komr. Orch. 2008 aj rukopis, aj PC-Cd 
87) "Gospelová pieseň" pre prvé prijímanie - rukopis aj PC-Cd - 2007? po
88) pieseň"' v starom židovskom štíle pre dets, zbor na texti z biblie - 2007 iba rukopis. Po
89) "Agnus Dei" - pre s. Sólo a kláves - 2006? - iba rukopis - odznela v katol. Kostole v Hnúšti ( 2006?)        
90) Omša pre dets. (ženský) zbor a synf. Orchester (všetky časti so slov. Textom) -2008 sj rukopis (iba particella) aj Pc-CD- odznela viac razy v katol. Kostole Hnúšta- po
91) Vianočná hymn. pieseň (text=PL) - pre evanj. kostol Hnúšta - aj rukopis (iba partie.), aj Pc-CD- odznala na vian bohoslužbách v evang. Kostole Hnúšta str po
92) tri piesne pre katol. Kostol v Hnúšti pre rámcové časti omše - pre dets. Zbor a synf. Orchester - 2008 - aj rukopis (iba klav + spev), a aj Pc-CD
93) „Príbeh o strome" variácie pre synf. Orchester (aj pre klavír ) - pre balett - iba PC .CD -2008 94) „Zdravica pre Hnúšťu" - 2008 V.. Sú tri verzie: S. Sólo +klav., S.solo+orcester (=PC-CD) , 2 hlasný ženský   zbor +synth. Alebo orchester(PC-CD) - znotované je solo+klavír, v rukopise (orchrs. Verzia iba v PC-CD) - premiéra bola na dni mesta v r. 2008 v mests. Kultúrnom stredisku (Barborka Brndiarová+autor)
95)„Ó zúbožené Tatry" - tryzna nad zničenými tatrami (2004.X1.19.) -pre s. s ólo a klav. - 2004. - len rukopis. 
96) „Psalmus a detská hymna" - na pamiatku holocaustu - na verš Eva Pick (zomrela v Auschwitzu v r. 1944) - pre s. Sólo a klav. - 2005,- v to'nine a-moll, a A—dur
požil: záverečná detská hymna tiež vo samostatnej verzii v toňninách as-dúr a v Des-dúr.
97) 4 ručná klav. skladbička - („Homage a Tím Burton and Dany Elfmann") - len rukopis - odznela viac razy v podaní rôznýmy žiakmy na rôznych podujatiach. 
98) Vianočná pieseň)" na text milana Rúfusa - 1996? -iba rukopis - odznela viac razy a v podaní Ďurčíkovej a autora
99) 4 dets. Náboženské piesne na slová Milana Rúfusa - pre dts. Zbor a synth. -odzneli (okrem 4, piesni ) v katol. Kostole v Hnúšti - iba rukopis
100) vianočná piesenv n text autora - pre dtets. Zbor a klavír - 2007? - Odznela aj na omši v Hn. Katol. kostole, aj na vianoč, koncerte ZUŠ v Kokave. 
101)2 piesne pre zbor EGT - (Pozn.: momentálne iba akody, a l. hlas, dokonč. Budú , a v PC-CD realiz. Hotové asi v 2. polovičke apríla) . 2009 III. —str
102) Zborová skladba pre miešaný zbor a kláves (chystám aj orchester) pre zbor a štýl EGT. Str
103) "Zdravica pre Košice" - Európske kultúrne centrum v r. 2012 - pre synfonický orchester. - z utrúsených pozostatkov partitúry velmi neskorého ouvru VvG dokompletizoval PL. 2009 II. 28 - III. 3, - Zatiaľ iba partit. Orchestrálny rukopis - asi koncom IV, už aj v PC-CD realiz.
IV. Diela scénické (opera, balett, musical, realizácia pre internet,atd.) - sú to diela, kde sa miešajú postúpi z predošlých dvoch štítov („Ličko" -"VvG") , ako aj zčasti s prvkamy pop mušie.
1) „Rozprávka - život vŕby" - scenicko-balettná orchestrálna hudba - v 1.
dejstve - (s prvkamy pop mušie) pre tanec. Odd. ZUS" HnúŠta - 1997(11. - IV.) - (realiz. Na PC-CD) - Prevedená viac razy na pôde kultúr. Domu v Hnúšti v r. 1999 - 2001 ?, /
2) „Harry Potter" (l. kniha) -detská, fantas, Musical-opera - pre pop, a synf,. Orchest. - v 2.aktoch - 2002 I. - II- reál. V PC-CD- 2. album (bez rukopisu) - krátke úrivky odznely , ako tanečná hudba na pôde ZUS" na rôznych podujatiach (asi v r. 2006?)
3) „Julia's Poltergeist" -detská, fantasi-musical-opera - l, aktová (cc. 80 minút) - pre pop a synfon. Orchest.-s použitám motívov VvG z jeho pozostalosti 2002 III. - IV. - realiz. V PC-CD (bez rukopisu ) pozn.: základom príbehu je smrt 10 roč. Dievčatka, ktorá - ako pasažierka lietadla - zahynula 11. IX.. Príbeh je jej posmrtné blúdenie a boj proti" zlu" a boj pre vítazstvo „dobra".
4) „The Lord of the Ring" - verzia z r. 2002 - synfonická balettná hudby v 6. scénach a v 3. aktoch (2 album) - 2002 III. - VI. Reál. V PC-CD äbez rukopisu) - cc. 140 minút
5) „Bezosudovost" - pre komorný synfonický orchester - balettná hudba v 1. akte -na základe romána Istvána Kertésza - 2003 III. 11. - 21. - len v PC-CD.
6) "Pokúšanie Rowlingovej" - „The Temptatiton of Rowling" - Fantasí opera pre sóla, zbor a orchester - 2006 X. 8. - 2007 VIL 10.- partit. Iba v PC-CD, realiz. V PC-CD. Text (íilosoficky, fantazijno-mystický ) = autor, (preložené aj do angličtiny) Poznámka: obrazová realizácia možná aj pre PC- internet.
7) „The Lord of the Ring" - verzia 2007 (Pozor! - nemá nič spoločné s verziou r. 2002-je to úplne nová hudba, shudobnenie tématu) - 6 synfonických obrazov - - pre synfonický orchester v 6 balettných scénach, scénach - cc. 80 minút. 2007 IV. - VI.   Reál. Len v PC-CD (partit. Len v PC)
Pozor: Obe verzie (2002, 2007) možno prednest aj koncerne.
8) „Ramzes Pilatus Rebus"I. - Filozoficko-mysticko-teologicko-sci-fi opera (najvhodnejšie pre Internet, ako internetová obrazová realizácia)- v 3. dejstvách, (cc. 130 min. - 3. album)   - text=autor (cc. 2006 IX.) pre vokálna sola,zbor a synfon. Orchester - 2007 VII. cc. l. - cc. 20. - realiz. V PC-CD (partit Len v PC).      Pozn.: je to l. opera, operného cyklu.
9) „Nero" - l. aktová , famtasi opera - pre sóla, zbor a synfon. Orchester - text = autor (s fílosofickým podtextom), 2007 VIL cc. 21. - VIII. - Realiz, v PC-CD (partit. Len v PC). Pozn.: možnost realiz. Pre internet. - cc. 70 minút..
10) „Event Horizont II." - filosof.-misticko- sci-fi opera - v 3 aktoch - pre soôa, a synf. Orchester - 2007 VIII. (cc. 10 - 25.) - text-autor. Realiz. V PC-Cd (partit. Iba v PC) -možnost realiz. Ako intern forma.     cc. 120 min.,   (cd 2. album)
í11) Ramzes Pilatus Rébus II. - „Evanjelium Márie Magdalény" -
Filosof.-misticko- teológ. - sci-fi opera - v 3 dejstvách - pre sóla a orchester. Realiz. V PC-CD
(orchstrál. Partit. Iba v PC)    cc. 120 min.   Moýnost realiz., ako intern. Forma.  cc. 2008
VIL VIII. Text - autor,   (cd 3. album)
12) Ramzes Pilatus Rébus III. - „Evangelium Ježišových detí" - filos. -
misticko- teológ. - sci-fi opera - v 2. aktoch (cc. 90 min.) - pre sóla a orchest. - Realiz. Cez PC-CD (orchest. Partit, Iba v PC) - 2008 VIII. - IX. Atd.,atd..  (Cd 2. album)
13) „Romeo a Júlia" - baletná hudba v 1. akte - (cc. 73 Min.) -
pre synfon. Orchester - 2004 V. cc. l O - 22. - Bola prevedená (z CD nahrávky) v Cvechách v lete na worksope (stretnutie umelcov zo slovenská a z C'iech)
Realiz. Cez PC-Cd (orchestr. Partit. Iba v PC)
14) „Tragédia človeka„ - operný cyklus na text drámi Madách Imre:
„Tragédia človeka" -v 15. aktoch (cc. 15 krát 40 minút) (cd 8.album)-(1899) 1991-2009 -filozoficko mysterio'zná hra - ako stredo evropské obdobie Stockchausenovho „Licht" - pre sóla, zbor, a synf. Orchester, pop, rock, techno obsadenie,atd., - rukopisná partit.= Iba čast l. aktu, -dvalej iba partit. V PC - t.j. Realiz. V PC-CD.
Poznámka: dve diela scénické od „VvG" som uviedol pri zozname VvG (Witzig opera „scanarelle" , a snehová královna -detská spevohra.
15. Užitá, experimentálna, ambient mušie:
l- Experimentálne improvizácie na kláves. n ástrojoch - cc, 60 - medzi 1985 - 91? - sú nahráte na magnetof. korúčoch, resp. na kazetách. - Niektoré boli použité na výstavách v galérii v RS, v Lučenci a v Banskej Bystrici v rokoch 1988 - 1989.

Hudba k divadelným predstavenim:
A) V r. 1988 ku hre Tibora Zalána (žije v Madvarsku) „Potom zdochneme" (apokalyptická vízia po globálnej atómovej katastrofe) - Je aj znotovaná (ale len v škicách) - Realizácia na rôznych divadelných podujatiach - režisér: Gejza Hyzsnyan.
B) Hudba k Csechovovej hre „Čajka" - V úvode Medzinárodného divadelného festivalu v Bratislave v r. 1996 (koncom mája) - Je aj znotovaná a nabratá na video (kazetu nemám) - herci aj spievali - trochu sa to podobalo divadelnej opere.
C) Hudba k rôznym divadlám
Predstaveniam v réžii Miklósa Forgácsa - no neboli z rôznych príčin realizované . Alu sú znotované - v r. 1997 - 1999.
D) Hudba k hre od Molnárovho „Čert" - prevedené v Jokayho divadle v Komárne v r. 2002 (premiéra a niekolko repríz) - nie je znotovaná ale je realizovaná cez PC-CD, mini disc.
E) Hudba ku hre (je to neznámy autor z 19. st. z Utekáča) „Medzi horami„ - prepísaná a aktualizovaná Dr. Hizsnyanom a Miklósom Forgácsom. Naštudovaná amatérskym divadlom v Utekáči r. 2002 - a hrala sa na rôznych podujatiach na Slovensku.
F) Hudba pre mestskú Galériu v RS: V r. 2001-2003 cc. k 5-im výstavám, realizovaná na PC-CD- hudba bola púšťaná počas celej výstavy, ako hudba pozadia.
G) Dlhá repetit. hudba k výstave (inštalácia ) v Poprade v r. 2006 - Realiz. Na Pc-Cd. Poznámka: Žiaľ k výstave nakoniec nedošlo - autor sa nezúčastnil inštalácie.
VI. Hudba tzv. Pop mušie (techno, disco, trdičná, experimentálna, atď.): Album z r. 1997 - 13 pop skladieb - zčasti inšpirované s Dr. Faustusom - „Lewerkhu "no" (obsahuje asi 20 minútovú tchno skl. - miestami so synfon. Orchetrom , repektíve s prvkamy avantgardnej hudby 30 st. - 125 kapitola" - v románe je to rozhovor s diablom).  Dvoj. realiz. : l: PC-CD s umelým vokálom, 2: naspievané na CD podklad s jednou gymnazistkou- veľmi nekvalitne.
Album z r. 1998-99, cc. 20 skladieb (niektoré sa dostali do Harry Potter) Umelý vokál z PC.
Album z r. 2002 - 2003 - na základe reality show v maďarskej TV2 „Big Brother 1" - cc. 20 skl. - mimo iné aj úvodný cc. 25 minútový mini musical - ako aj záverečná pop passacaglia. Umelý vokál z PC.
Album cc. 20 skl. - „Big Brother 2" - v TV2 Umelý vokál z PC.
Album pozbieraných ostatných pesničiek - cc. 15 skl, (1998-2001-umelý vokál z PC-
Album "Hrebendova kapsa" - cc. 20 skl. - zhudobnené básne z Hrebendovej kapsy - naspievané deťmi z Hnúšte v r. 2005-2007.