from neoromanticism to neoclassicism - Victor von gesichtchenstein

A) Symphonic music

Adagio B-Dur (2006)
Overture As-Dur for orchestra  (1995)
Overture B-Dur for orchestra  (2006)
Overture C-Dur for orchestra (1981 -86)
Concert for piano F-Dur (1-3. movement) (1999-2000
Salutations and marches (1997-98)

B) Chamber music

Sonatina for viola and piano (2004)
Passacaglia for brass wind instruments (based on poem of Petöfi „Egy gondolat bánt engemet“) (2004)
Sonatína for viola and piano (in honour of M. Tompa)  (2004)
Stabat mater for solo soprano, keyboard and children's choir (2001)
Trio for flute, solo soprano, piano, based on lyrics of Hrebenda´s bag (2004)
Passacaglia in honour of count I.Széchényi (2003)
Reminiscence of Raguza (2006)
Variations B-dur for octet (1999-2000)

C) Vocal music

Prayer of Saint Steve (Szent Istvan)– Oratorio for solo, choir, reciter and orchestra (2006)
Mass for children's choir and orchestra for catholic church (2007-2008):
Prelude, Kyrie, Gloria, Credo, Sacrifice, Sanctus, Agnus dei, Communion
Eastern song for children's choir and orchestra for evangelical church (2007)
Christmas song for children's choir and orchestra for evangelical church   (2008)
Gospel song for children's choir, orchestra for catholic church for First Communion (2007)

romantizmus aŽ neoklasicizmus - Victor von Gesichtchenstein (Hu)VICTOR VON GESICHTchENSTEIN ....................

A) Symfonická hudba

Adagio B-Dur (2006)
Overtúra As-Dur pre orchester  (1995)
Overtúra B-Dur pre orchester  (2006)
Overtúra C-Durpre orchester (1981 -86)
Klavírny koncert F-Dur (1-3. veta) (1999-2000)
Zdravice a pochody (1997-98)

B) Komorná hudba

Sonatína pre husle a klavír 2004
Passacaglia pre plechové teleso (na básen Petöfiho „Egy gondolat bánt engemet“) (2004)
Sonatína pre husle a klavír (na počesť M.Tompu)  (2004)
Stabat mater pre sopránové sólo, klávesy a detský zbor  (2001)
Trio pre flautu, sopránové sólo,a klavír na slová Hrebendovej kapsy (2004)
Passacaglia na počesť grófa I.Széchényiho (2003)
Spomienka na Ragúzu (2006)
Variácie B-dúr pre oktetto (1999-2000)

C) Vokálna hudba

Modlitba svätého Štefana (Szent István)– Oratórium pre sóla, zbor, recitátora a orchester (2006)
Omša pre detský zbor a orchester pre kat. cirkev (2007-2008):
Úvod. Kyrie, Glória, Krédo, Obetovanie, Sanktus, Agnus dei, Prijímanie
Veľkonočná pieseň  pre evanjelickú cirkev - detský .zbor a orchester (2007)
Vianočná pieseň  pre evanjelickú cirkev - detský .zbor a orchester   (2008)
Gospelová pieseň  pre katolícku  cirkev - detský  zbor a orchester na 1. prijímanie  (2007)